nieuwsbrief oktober 2015 (NL)
Sibusiso
Sibusiso is in 2000 opgericht door Henk en Atty Hammer-Roos. Henk, een ervaren tropenarts, heeft tot 2001 een huisartsenpraktijk gehad. Atty is verpleegkundige, verloskundige en lerares. Samen werkten ze jarenlang in oorlogsgebieden en vluchtelingen-kampen via Artsen Zonder Grenzen. Na deze ervaringen wilden ze zelf een project opzetten in een ontwikkelingsland voor een kwetsbare groep kinderen.

Na uitgebreid onderzoek zijn Atty en Henk het project gestart voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania: Sibusiso. In de afgelopen jaren heeft Sibusiso aan ruim 2.500 verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania uitzicht op een beter bestaan geboden.

 Beste vrienden van Sibusiso,
  
Na de zomervakantie is het nieuwe schooljaar weer begonen. Ook bij Sibusiso zijn er twee nieuwe groepen gestart. In de drie maanden groep beginnen in juli 25 kinderen. De sociale vaardigheden groep heeft 22 adolescenten, die  zes maanden naar school gaan om nieuwe vaardigheden te leren. Deze keer zijn het de meisjes, die bij Sibusiso blijven slapen. Er zijn ook een paar jongens die iedere dag naar de Sibusiso school toe komen.

Omdat de wetgeving van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBIs) per januari 2014 gewijzigd is, heeft Sibususo haar jaarverslag op een nieuwe manier conform de voorwaarden gerealiseerd. U vindt het Jaarverslag 2014 op de Sibusiso website http://www.sibusiso.nl/jaarverslagen.html

In deze nieuwsbrief zullen we ook deze keer een aantal hoogtepunten de revue laten passeren. Wij hopen u met deze nieuwsbrief een hernieuwde blik op ons programma te geven en danken u bij voorbaat hartelijk voor uw belanstelling!
 

Het verhaal van Aisha

Aisha Hamisi werd geboren in 2002 in Karanga village in de regio Arusha.  Zij is het 3de kind van haar ouders.  
Wanneer ze 3 jaar is blijkt dat ze een verstandelijke beperking heeft. Ze blijft achter in haar beweging in vergelijking met haar broer en zus op die leeftijd. Aisha’s ouders gaan er aanvankelijk vanuit dat het wel goed zal komen. Echter dat blijk met het verstrijken van de tijd niet het geval. Ze hebben geen idee hoe ze haar met deze handicap kunnen helpen.

Als Aisha in 2008 zes jaar is, brengen haar ouders haar naar de lagere school in de buurt. Het wordt voor haar een moeilijke tijd omdat ze de andere kinderen niet bij kan houden. De leerkrachten begrijpen haar situatie niet. Ze adviseren de ouders Aisha niet meer naar school te laten gaan, omdat ze geen vorderingen maakt. Haar ouders zijn teleurgesteld, maar weten niet wat anders te doen dan haar zonder enige hulp thuis te laten.
De moeder van Aisha komt in 2010 in contact met Sibusiso als er een bijeenkomst wordt gehouden in haar dorp. Het Outreach Team van Sibusiso geeft voorlichting over kinderen met een verstandelijke beperking. Aisha’s moeder wordt geadviseerd haar kind naar Sibusiso te brengen. Ze is inmiddels 8 jaar oud.

In 2013 neemt Aisha deel aan een 3-maanden programma bij Sibusiso. Ze leert zichzelf te verzorgen en haar kleren te wassen. Ook doet ze de afwas, kent ze meer woorden, kan ze simpele rekensommen maken en gaat de omgang met andere kinderen haar beter af. Aisha’s ouders zijn enthousiast als ze de vooruitgang zien die ze bij Sibusiso gemaakt heeft. De evaluatie van de leerkrachten is positief;  Aisha komt in aanmerking voor een vervolg programma van 6 maanden bij Sibusiso.

Aisha volgt het programma in 2014 van januari tot juni.
Ze leert lezen, schrijven en rekenen. Ook leert ze verder
voor zichzelf te zorgen, te koken en te tuinieren. Gedurende
deze periode gaat  Aisha erg vooruit. De omgang met
andere kinderen verbetert enorm en ze helpt bij het verzorgen
van de kleine kinderen. Aisha’s vader verklaart tijdens een
bijeenkomst voor ouders, dat Aisha nu thuis helpt bij het
huishouden en ze zich veel beter verstaanbaar kan maken.
Ze heeft meer zelfvertrouwen en is minder afhankelijk van anderen.
Haar vader is erg dankbaar voor de hulp van de oprichters en
medewerkers van Sibusiso. Hij zegt: “Sibusiso is de plaats waar
kinderen met een beperking thuis horen.”
 
En als je Aisha vraagt waar ze het meest van houdt, zegt ze:
“Ik hou van Sibusiso.”

 

Bezoek van de Deskundigenpool

Introductie
Loes Hebing is, als docent en adjunct directeur van een VSO school, al jaren lid van de Deskundigenpool van Sibusiso. Deze groep experts heeft veel ervaring in het werken met meervoudig beperkte kinderen. De experts ondersteunen op afstand en ter plekke de deskundigheid van de Sibusiso medewerkers. Loes bezoekt Sibusiso in juli 2015 om te zien hoe het gaat met eerder gemaakte afspraken over de opzet en inhoud van het sociale vaardigheden programma en om suggesties te geven voor verbeteringen. Hieronder een samenvatting van het verslag van haar bezoek.

Ieder kind een eigen plan.
Samenwerking tussen de therapeuten, huismoeders en maatschappelijk werkers is essentieel om de ontwikkeling van de kinderen op Sibusiso zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Loes stelt voor om deze aanpak, die heel succesvol gebleken is in de 3 maanden groepen, nu ook in de ‘social skills’ groep toe te passen. Ze presenteert het ´ieder kind een eigen plan´ concept aan leerkrachten, maatschappelijk werkers en assistent-therapeuten en laat een voorbeeld zien van een dergelijk individueel plan. Na een aantal aanpassingen worden de individuele planningsformulieren in gebruik genomen.

Werkplanning.
Het valt Loes op dat het schoolrooster verbeterd kan worden. Ze bespreekt haar bevindingen met Venance, Sibusiso's coördinator. Na uitvoerig overleg met de leerkrachten wordt een nieuw voorstel geïmplementeerd. Loes maakt een gevisualiseerd rooster dat gebruikt kan worden voor de leerlingen (zie plaatje hieronder). Ze frist de kennis op over het geven van een goede les met introductie, doelstelling, te gebruiken materialen en evaluatie bij de leerkrachten.

Huisbezoek.
Samen met Jubilate, één van Sibusiso´s maatschappelijk werkers, bezoekt Loes 10 oud-leerlingen van het 6 maanden durende sociale vaardigheden programma. Met alle adolescenten gaat het goed en ze lijken gelukkig. De meesten doen lichte huishoudelijke taken, waardoor zij een sociale functie hebben. Ze zeggen allemaal dat ze een geweldige tijd hebben gehad op Sibusiso.
 
Loes bezoekt met Sander, de manager van Sibusiso, de organisatie Ibes. Deze stichting kan de leerkrachten van Sibusiso een training geven op het gebied van spel. Sander gaat daar afspraken over maken. Aan het eind van haar bezoek maakt Loes een lijst met suggesties voor verbetering. Tijdens het volgende overleg van de Deskundigenpool zullen deze plannen met het Sibusiso management worden besproken.
 
 

Sibusiso statistieken 2011-2014 (aantallen per jaar, behalve cumulatieve gekleurde data)

 

 
2011
2012
2013
2014

Cumulatief aantal geregistreerde kinderen sinds 2002

1936

2101

2293

2509

Cumulatief aantal kinderen overleden sinds 2002

285

  322

  355

  388

Aantal kinderen overleden
  43
  37
  33
  33
Aantal nieuw geregistreerde kinderen bij Sibusiso
247
165
192
216
Aantal kinderen dat het 3 maanden programma startte
121
103
104
109
Aantal kinderen dat na 3 maanden het programma succesvol afsloot
  97
  80
  74
  98
Aantal jongeren dat succesvol deelnam aan sociale vaardigheden programma van 6 maanden
  70
  59
  42
  43
Aantal kinderen  dat bijvoeding ontving in het voedingsprogramma
  96
  99
148
  84
Aantal kinderen dat fysio- en ergotherapie kreeg
667
610
546
593
Aantal gegeven therapie sessies
3868
3537
2656
1686
Aantal hulpmiddelen geproduceerd in Sibusiso werkplaats
155
137
112
163
Aantal rolstoelen verstrekt
  21
  15
    7
  17
Aantal huisbezoeken outreach teams
1956
1484
1395
1983
Totaal aantal aanwezigen op open dagen
3540
2448
736
893
Aantal werknemers
  56
  51
  50
  49


Verklaring opvallende trends over de laatste 4 jaar:
 

  • Het aantal kinderen dat na 3 maanden het programma succesvol afsloot is in 2014 opvallend hoger (90%). De nieuwe benadering van het programma lijkt vruchten af te werpen. Bij deze in 2014 ingevoerde manier van werken wordt een team uit de verschillende disciplines (maatschappelijk werker, leerkracht, fysiotherapeut, huismoeder) rondom kind en verzorger gebouwd. Niet het programma maar het specifieke kind en verzorger staan centraal in de benadering.
  • Het aantal jongeren dat succesvol deelnam aan het sociale vaardigheden programma van 6 maanden is lager in 2013 en 2014. . Het aantal slaapplaatsen bij Sibusiso is beperkt tot 18 jongeren. Het aantal jongeren uit de nabije omgeving dat niet overnacht bij Sibusiso, maar wel in aanmerking komen voor het zes maanden programma, is kleiner geworden.
  • Het aantal therapie sessies is drastisch afgenomen de laatste 2 jaar. In 2013 waren er twee therapeuten met zwangerschapsverlof, één van hen is niet terug gekomen. Na 2013 zijn er ondanks vele pogingen geen  langdurig gemotiveerde therapeuten gevonden. Dit wordt nu opgevangen door de assistent-therapeuten (met regelmatige ondersteuning door de kinderfysiotherapeut uit de Deskundigenpool). Sibusiso blijft actief bezig met het zoeken naar een permanente oplossing.  Verdere afname in 2014 van het aantal sessies is ontstaan doordat er meer aandacht en tijd  wordt besteed aan groepssessies in de huisjes zelf. Deze behandelingen worden niet meegenomen in dit cijfer voor individuele  sessies.
  • Herziening van de outreachdoelen en -opzet in 2014 heeft geresulteerd in een opgaande lijn van het aantal effectieve huisbezoeken. 
  • De afname in aantal aanwezigen op open dagen vanaf 2013 is te verklaren door een vermindering van het aantal open dagen van 11 naar 4 maal per jaar.

 

 

Beeldverslag van Sibusiso huisbezoeken

Vaak zeggen beelden meer dan woorden. Overtuigende plaatjes van prachtige momenten, vastgelegd tijdens  huisbezoeken met maatschappelijk werkers van Sibusiso.Links boven laat Jeremia Deo vol trots zijn behaalde schoolresultaten zien.
In het midden toont de moeder van Atanas Benedict hoe zijn rolstoel zijn wereld vergroot heeft.
Rechts boven showt Brian Wilson hoe hij met zijn tenen kan schrijven en tekenen.
Links beneden en rechts beneden getuigen de stralende gezichten van Maurine Fredy en Samson Ngongongare de meerwaarde voor hen van de op maat gemaakte stoelen van Sibusio.
 


Doneren

Wat zijn de mogelijkheden om Sibusiso financieel te steunen?


U kunt éénmalig een bedrag overmaken...

... op onze bankrekening NL73RABO0385812167 ten name van Stichting Sibusiso.

U kunt ook regelmatig iets aan ons overmaken...

... door uw bank of postbank een opdracht tot periodieke overboeking te geven op onze bankrekening
    NL73RABO0385812167 ten name van Stichting Sibusiso.
    Zo’n opdracht kunt u ook zelf intrekken wanneer u dat wilt.

... of door ons te machtigen om één keer per kwartaal, per halfjaar of per jaar iets van uw girorekening of
    Rabobankrekening af te schrijven. U vindt het machtigingsdocument op onze site.


Als u vragen heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met...

... onze penningmeester Leo Wortel via L.Wortel@mooijman-acc.nl of 015-3108541
 


Tot slot

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij het werk van Sibusiso. We hopen in de toekomst opnieuw op uw steun te mogen rekenen.
 
U kunt ons blijven volgen via www.sibusiso.nl, door vrienden met ons te worden op facebook of met ons te linken via Linkedin!

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben m.b.t. deze nieuwsbrief of een van de beschreven onderwerpen, dan kunt u ons bereiken via info@sibusiso.nl

Hartelijke groet,

Het bestuur van Sibusiso

Sibusiso

Bekijk deze nieuwsbrief online | Uitschrijven